řád akce

1. Zaměření akce

Akce je určena k setkání chovatelů, pěstitelů a firem a ke směně, prodeji a vystavování terarijních zvířat, akvarijních ryb, exotických rostlin, chovatelských a pěstitelských potřeb a pomůcek, krmiv, odborné literatury, atp. (dále jen „zboží“).

1.1 Každý kdo nabízí k prodeji či výměně zboží uvedené v bodě č. 1 (dále jen „účastník“), je povinen se seznámit s Řádem burzy OSTRAVSKÉ FAUNA TRHY a zavazuje se k dodržování jeho pravidel.

1.2 Přejímka rezervovaných ploch (stolů) a instalace zboží probíhá od 5:00 do 7:30 hodin.

 

2.Pronájem prodejních míst

 

 2.1. Účastník akce je povinen před konáním burzy se řádně zaregistrovat a pronajmout si stůl.

2.2. Pronájem stolů je možno realizovat pouze vyplněním přihlášky na stránkách akce nebo odesláním emailu.

2.3.  Platba za plochu (stůl) dle platného ceníku bude pořadateli uskutečněna v den konání trhů      v hotovosti před samotným zahájením.

2.3. Přenos stolu na jiné místo či jakákoli další manipulace bez souhlasu pořadatele je zakázána.

2.4. Účastník je plně odpovědný za zboží, které nabízí na svém stole.

2.5. Účastník je plně odpovědný za zdravotní stav a kondici svých zvířat.

2.6. Jakýkoli prodej nebo výměna zboží bez rezervace a pronájmu stolu je zakázána.

3. Přejímka prodejního místa.

 

3.1 Přejímka rezervovaných ploch (stolů) a instalace zboží probíhá od 5:00 do 8:00 hodin (pozn. v této době si účastníci mohou vyměňovat a prodávat zboží mezi sebou). Pořadatel po této době může plochu (stůl) prodat jinému zájemci. V době od 5:00 do 8:00 bude do prostor burzy umožněn bezplatný přístup pouze řádně zarezervovaným účastníkům a jejich pomocníkům (maximálně však dvě osoby). Ostatním osobám je vstup umožněn pouze po zaplacení přednostního vstupu.

3.2. Pořadatel si vyhrazuje právo účastníka v průběhu burzy z organizačních důvodů přesunout na místo jiné.

3.3 STORNO PODMÍNKY: Pokud se po registraci FAUNA TRHŮ nebudete moci z jakéhokoli důvodu zúčastnit, žádáme Vás o písemné storno na email info(zvináč)faunatrhy.cz nejpozději do čtvrtku před konáním FAUNA TRHŮ. V případě, že na trhy nedorazíte, nebo zašlete storno po výše uvedeném termínu, bude Vám na dalších FAUNA TRZÍCH k nové ploše doúčtována Vámi rezervovaná a neobsazená plocha v plné výši 100%.

 

4.

Aktuální termíny jsou umístěny na www.faunatrhy.cz vždy od 8:00 do 12:00 pro veřejnost.

5.

 Dojde-li k úniku zvířete v průběhu burzy, je povinností majitele zvířete tuto skutečnost neprodleně pořadateli oznámit.

6

 Každý účastník si zajišťuje prodejní boxy, klece popř. nádrže sám a dbá na to, aby vyhovovala potřebám zvířat.

Doporučené rozměry boxu:

Pro želvy - 2 násobek délky karapaxu

Pro ještěry a obojživelníky 1,5 násobek délky těla (bez ocasu)

Pro hady 1/3 celkové délky.

Výška boxu by neměla být menší než 2 násobek výšky těla. Pro stromové druhy 3 násobek.

Hlodavci jsou umístěni tak, aby alespoň ½ dna zůstala volná.

Dále je nutné u zvířat zajistit vhodnou podestýlku, krmivo a napáječku.

 

7.

 Prodejní boxy, klece či nádrže musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku zvířat. Účastníci jsou povinni zajistit, aby nikdo z pořadatelů, jiných účastníků a návštěvníků burzy nebyl jejich exempláři ohrožen či zraněn, v opačném případě nesou plnou odpovědnost za takovéto jednání. Prodejce je povinen poskytnout kupujícímu potřebné informace týkající se zakoupeného zvířete.

 

8.

V případě, že orgán Inspekce životního prostředí informuje pořadatele o porušení předpisů (např. CITES, apod., Zákon na ochranu přírody) účastníkem, bude účastník z burzy vykázán bez jakékoli náhrady a z porušením zákona ponese veškeré důsledky z toho plynoucí.

9.

Účastníci, kteří zboží prodávají na živnostenský list, musí na svém prodejním místě umístit viditelně cedulku se jménem (názvem firmy) a IČ.

10.

Výměna a prodej zvířat na akci smí probíhat pouze za podmínek stanovených tímto řádem“ a v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU

10.1 Zákon č. 246/1992 Sb. – na ochranu zvířat proti týrání; Vyhláška č. 411/2008 Sb. zde : http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1992-246-viceoblasti.html

10.2. Cites : http://www.cizp.cz/Evropska-unie-CITES

10.3 Nařízení rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a regulováním obchodu s nimi; Zák. č. 100/2004 Sb.,

10.4 o obchodování s ohroženými druhy; Vyhl. č. 210/2010 Sb., zde: http://www.cizp.cz/ZAKON-c-100-2004-Sb-O-OBCHODOVANI-S-OHROZENYMI-DRUHY.html

10.5  nařízení EU č. 1143/2014 o invazních druzích. zde: Homepage - Invazní druhy - AOPK ČR (nature.cz) 

 

11.Na akci je zakázáno

11.1 vystavovat a prodávat zvířata vyžadující zláštní péči. Viz. vyhláška 451/2021Sb. https://www.e-sbirka.cz/sb/2021/451?zalozka=text

11.2 nabízet zvířata osobám mladším 15 let bez doprovodu rodiče

11.3 Vystavovat či nabízet k prodeji, směně zvíře se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením     § 4 odst.1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb.

11.4 Vystavovat, nabízet k prodeji či směně invazivní druhy dle nařízení EU č. 1143/2014

11.5 Vystavovat, nabízet k prodeji či směně zvířata fyzicky vyčerpaná, nemocná nebo podezřelá z onemocnění dále pak březí samice a mláďata neschopná samostatného příjmu potravy.

11.6  Na akci je zakázáno prodávat akvarijní ryby geneticky modifikovné (GMO), barvené nebo   tetované.

12.

Zahraniční prodejce musí mít u sebe potvrzený doklad veterinární správou pro přepravu zvířat TRACES.

13. Všeobecné podmínky

13.1. V prostorách je přísně zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů či užívání ostatních návykových látek

13.2. Všichni účastníci akce, jsou povinni řídit se tímto řádem a dbát pokynů pořadatele.

13.3. Pořadatel neručí za škody nebo ztráty účastníkům vzniklé během akce.

13.4. . Každý z účastníků je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách konání burzy a po jejím skončení uvést své prodejní místo do původního stavu.

13.5. Na akci je možno propagovat jinou akci pouze se souhlasem pořadatele.

13.6. Účastník ručí za veškeré škody, které na akci způsobí a zavazuje se k jejich odstranění či finanční úhradě.

13.7. . V případě, že účastník poruší některý z výše uvedených bodů, má pořadatel právo účastníka z burzy vykázat bez jakékoli náhrady škody.

13.8. Účastníci souhlasí s uveřejněním fotografií jejich osob, stolů se zbožím apod. pořízených pořadatelem na internetové stránky a k dalším reklamním účelům pořadatele.

13.9. Fotografovat nebo pořizovat na akci audiovizuální záznamy je možné pouze s povolením pořadatele

13.10. Vystavovatel je povinen parkovat, převážet, vykládat a vystavovat své zboží tak, aby činil co nejrychleji a umožnil tak vyložení či naložení i ostatním prodejcům. Parkování automobilu je možné pouze na vyhrazených plochách.

13.11. Vystavovatelé jsou povinni používat elektrická zařízení s platnou revizí dle ČSN 33 1600 ED.2 (Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání).

13.12. Vystavovatel je povinen se chovat k ostatním účastníkům akce dle dobrých mravů.

14.

Aktualizace řádu je platná od 1.1.2024. Řád je závazný pro všechny účastníky a návštěvníky akce.

 


Seznamte se

se zákonem na ochranu zvířat proti týrání

Seznamte se

s CITES


Seznamte se

se zákonem o obchodování s ohroženými druhy