WKRÓTCE TO ZOSTANIE NAPRAWIONE!!!
Řád akce

Řád FAUNA TRHŮ
Pořadatel:     
Kopečkovi s.r.o., IČ: 04726189, DIČ: CZ04726189
Mobil: 605 428 558, E-mail: info(zavináč)faunatrhy.cz
Místo konání:  Výstaviště Černá Louka, 728 26 Ostrava 1,
                        GPS: 49°49'58.308"N, 18°17'35.325"E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Akce je určena k setkání chovatelů, pěstitelů a firem a ke směně, prodeji a vystavování papoušků a drobných exotických ptáků, hrabavé a vodní drůbeže, holubů, králíků, psů, koček, fretek, drobných hlodavců, terarijních zvířat, akvarijních ryb, exotických rostlin, chovatelských a pěstitelských potřeb a pomůcek, krmiv, odborné literatury, atp. (dále jen „zboží“).

2. Každý kdo nabízí k prodeji či výměně zboží uvedené v bodě č. 1 (dále jen „účastník“), je povinen se s Řádem FAUNA TRHŮ a Řádem ochrany zvířat seznámit a zavazuje se k dodržování jeho pravidel. Tento souhlas bude stvrzen podpisem na místě.

3. Účastník akce je povinen před konáním trhů se řádně zarezervovat a pronajmout si stůl nebo plochu. Přenos stolu na jiné místo či jakákoli další manipulace je zakázána. Účastník je plně odpovědný za zboží, které nabízí na svém stole. Jakýkoli prodej nebo výměna zboží bez rezervace a pronájmu stolu je zakázána.

4. Pronájem stolů je možno realizovat pouze vyplněním přihlášky. Platba za plochu (stůl) dle platného ceníku bude pořadateli uskutečněna v den konání trhů v hotovosti před samotným zahájením.

5. Aktuální termíny jsou umístěny na www.faunatrhy.cz vždy od 8:00 do 12:00 pro veřejnost okrasné ptactvo od 6:00 do cca. 10:00.

6. Přejímka rezervovaných ploch (stolů) a instalace zboží probíhá od 5:00 do 8:00 hodin (pozn. v této době si účastníci mohou vyměňovat a prodávat zboží mezi sebou). Pořadatel po této době může plochu (stůl) prodat jinému zájemci. V době od 6:00 do 8:00 bude do prostor burzy umožněn bezplatný přístup pouze řádně zarezervovaným účastníkům a jejich pomocníkům (maximálně však dvě osoby). Ostatním osobám nebude do budovy přístup umožněn.

7. STORNO PODMÍNKY: Pokud se po registraci FAUNA TRHŮ nebudete moci z jakéhokoli důvodu zúčastnit, žádáme Vás o písemné storno na email info(zvináč)faunatrhy.cz nejpozději do čtvrtku před konáním FAUNA TRHŮ. V případě, že na trhy nedorazíte, nebo zašlete storno po výše uvedeném termínu, bude Vám na dalších FAUNA TRZÍCH k nové ploše doúčtována Vámi rezervovaná a neobsazená plocha v plné výši 100%.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo účastníka v průběhu burzy z organizačních důvodů přesunout na místo jiné.

9. Na trzích je možné prodávat zvířata pouze v souladu s Řádem na ochranu zvířat.

10. Dojde-li k úniku zvířete v průběhu burzy, je povinností majitele zvířete tuto skutečnost neprodleně pořadateli oznámit.

11. Každý účastník si zajišťuje prodejní boxy, klece popř. nádrže sám a dbá na to, aby vyhovovala potřebám zvířat v souladu s Řádem na ochranu zvířat.

12. Prodejní boxy, klece či nádrže musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku zvířat. Účastníci jsou povinni zajistit, aby nikdo z pořadatelů, jiných účastníků a návštěvníků trhů nebyl jejich exempláři ohrožen či zraněn, v opačném případě nesou plnou odpovědnost za takovéto jednání.

13. V případě, že orgán Inspekce životního prostředí informuje pořadatele o porušení předpisů (např. CITES, apod., Zákon na ochranu přírody) účastníkem, bude účastník z trhů vykázán bez jakékoli náhrady a z porušením zákona ponese veškeré důsledky z toho plynoucí.

14. Zákon na ochranu proti týrání: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1992-246-viceoblasti.html
 

15. Cites : http://www.cizp.cz/Evropska-unie-CITES16. Zákon o obchodování s ohroženými druhy naleznete zde: http://www.cizp.cz/ZAKON-c-100-2004-Sb-O-OBCHODOVANI-S-OHROZENYMI-DRUHY.html17. Zahraniční prodejce musí mít u sebe potvrzený doklad veterinární správou pro přepravu zvířat TRACES.

18. Prodejce je povinen poskytnout kupujícímu potřebné informace týkající se zakoupeného zvířete.

19. Účastníci odpovídají za zdravotní stav a kondici svých zvířat, dále pak nesmí prodat zvíře osobě mladší 16 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

20. Účastníci, kteří zboží prodávají na živnostenský list, musí na svém prodejním místě umístit viditelně cedulku se jménem (názvem firmy) a IČ.

21. Pořadatel neručí za škody nebo ztráty účastníkům vzniklé během akce.

22. V prostorách akce je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

23. Každý z účastníků je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách konání trhů a po jejím skončení uvést své prodejní místo do původního stavu.

24. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.

25. Na akci je možno propagovat jinou akci pouze se souhlasem pořadatele.

26. Účastník ručí za veškeré škody, které na akci způsobí a zavazuje se k jejich odstranění či finanční úhradě.

27. Všichni účastníci akce, jsou povinni řídit se tímto řádem.

28. V případě, že účastník poruší některý z výše uvedených bodů, má pořadatel právo účastníka z burzy vykázat bez jakékoli náhrady škody.

29. Účastníci souhlasí s uveřejněním fotografií jejich osob, stolů se zbožím apod. pořízených pořadatelem na internetové stránky a k dalším reklamním účelům pořadatele.

30. Tento řád je platný od 1.9.2021 a je závazný pro všechny účastníky a návštěvníky akce.
  Veterinární podmínky stanovené Krajskou veterinární správou 

a) Psi musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle paragrafu 6 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona), nebo platným pasem zvířete v zájmovém chovu, kde bude potvrzena platná vakcinace proti vzteklině. Musí být dodrženy podmínky pro vakcinaci nařízené v paragrafu 4 veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003
b) Kočky musí být klinicky zdravé. Kočky chovatelů z ČR musí být doprovázeny platným očkovacím průkazem (dle paragrafu 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem zvířete v zájmovém chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě dle doporučení výrobce. Kočky chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
c) Lišky, norci a další masožravci – všechna zvířata od stáří 3 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s paragrafem 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Dále musí mít potvrzení, že jsou klinicky zdravá, bez příznaku onemocnění.
d) Králíci musí být doprovázeni potvrzením, že byli nejméně 3 týdny před přemístěním vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků a jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám.
e) Holubi musí být doprovázeni potvrzením, že byli v průběhu 14 dní až 6 měsíců před přemístěním vakcinování proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno – datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny)
f) Hrabavá drůbež a bažanti starší 18 týdnů musí být doprovázeni potvrzením, že v období 6 měsíců před konáním svodu byli proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno – datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny). Drůbež z chovu povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena v souladu s Národními programy proti tlumení salmonel.
g) Vodní drůbež starší 18 týdnů musí být doprovázen potvrzením, že je klinicky zdravá.
h) Papouškovití musí mít potvrzení, že pochází z chovu, ve kterých se v posledních 45 dnech nevyskytla psitakóza.
i) Obojživelníci musí být klinicky zdraví.
j) Plazi-želvy, krokodýli, šupinatí musí být klinicky zdraví.
k) Savci-hlodavci musí být klinicky zdraví.
l) Vodní živočichové musí být klinicky zdraví.
m) Ostatní případně vystavované druhy zvířat musí být klinicky zdravé.
n) Mláďata do tří měsíců, druhů zvířat uvedených v bodu c), která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace, musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace rodičů.
o) Mláďata, která ještě nedosahují věku pro vakcinaci, druhů zvířat uvedených v bodu d),e), musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace rodičů.
p) Mláďata druhů zvířat uvedených v bodu c), která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace, musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace v rodičovském hejnu.
q) Ve všech případech, kdy se hovoří o „potvrzení“, musí být tento doklad vystaven nebo potvrzen soukromým veterinárním lékařem.
r) Zvířata, která se zúčastní svodu v rámci kraje, musí být doprovázena potvrzením podle bodu q) nebo doklady, ze kterých bude patrno, že u zvířat byly provedeny požadované zdravotní zkoušky (např. laboratorní protokol).
 
 
 Řád na ochranu zvířat Účel řádu

 1. Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu a stanovení pravidel k prodeji, směně a vystavování.

2. Akce slouží k setkání chovatelů, pěstitelů a firem a ke směně, prodeji a vystavování papoušků a drobných exotických ptáků, hrabavé a vodní drůbeže, holubů, králíků, psů, koček, fretek, drobných hlodavců, terarijních zvířat, akvarijních ryb, exotických rostlin, chovatelských a pěstitelských potřeb a pomůcek, krmiv, odborné literatury, atp. (dále jen „zboží“).

 3. Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televiznímu programu nebo podobném veřejném představení. Podle tohoto Řádu nelze provádět vystavování zvířat veřejnosti za předpokladu, že by vystavování zvířat probíhalo v mobilním zařízení typu pojízdného zvěřince, klece, jiného přepravního boxu jako např. terária, nebo akvária v nichž jsou zvířata umístěna převážně v prostoru dopravního prostředku ( tj. nelze provozovat pojízdný zvěřinec ).

 4. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů ( např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov,včetně držení zvláště chráněných druhů ) a zákonem č.100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů ( zákon o obchodování s ohroženými druhy ), CITES - registrace zvířat a povolení k chovu, atd. a zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zvířata, která se veřejného vystoupení účastní

1. Veřejného vystoupení se účastní tato zvířata:

    a) zvířata pro zájmové chovy:

I)    obojživelníci

II)  savci

    b) zvířata krmná

 c) sladkovodní a mořské akvarijní ryby a vodní živočichové

    d) okrasné ptactvo

    e) holubi

    f) drůbež

    g) králici

    h) psi (pozn. štěňata starší 3 měsíců)

    i) kočky (pozn. koťata starší 13 týdnů)

    j) norek, faremní liška, psík mývalovitý, nutrie a činčila,

2. Množství vystavovaných a nabízených zvířat je variabilní a je limitováno:

a) aktuální druhovou skladbou na jednotlivém veřejném vystoupení a velikostí zvířat,

b) typem a rozměry nádrží, klecí, či jiných přepravek (dále jen „přepravky“), ve kterých jsou zvířata  nabízena, či vystavována,

c) kapacitou výstavních prostor.

3. K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici a dále podle tohoto Řádu se nemohou veřejných vystoupení zúčastnit:

a) březí samice ve druhé polovině březosti a kojící samice, samice plazů a obojživelníků s nevykladenými vejci, nebo samice plazů a obojživelníků, které pečují o mláďata,

            b) zvíře fyzicky vyčerpané, nemocné nebo podezřele z onemocnění,

            c) zvíře pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo zvíře, které účastník odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,

d)  zvíře přepravené na veřejné vystoupení nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem,

e)  ptáci sedící na vejcích nebo pečující o potomstvo,

f)  zvíře, pro které by veřejné vystoupení bylo spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením,

g)   zvíře agresivní vůči lidem nebo zvířatům,

h)   zvíře se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména kupírovaná zvířata, zvířata s poškozenými hlasivkami nebo s použitím jiných prostředků k omezení hlasitých projevů; zvířata s amputovanými drápy, extrahovanými zuby, a to z jiných než zdravotních důvodů, ptáci s poškozenými křídly k zabránění létání,

i) zvíře, které není ovladatelné chovatelem, který je doprovází,

j) štěňata mladší 3 měsíců, hárající feny, březí feny ve druhé polovině březosti, kojící feny do 50 dnů po porodu,

k) zvíře zraněné, nemocné nebo podezřelé z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,

l) zvíře, které je léčeni; takové zvíře se může účastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem,

m)  zvířata, jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži,

n)  koťata mladší 13 týdnů (rozhodující pro určení věku zvířete je záznam v očkovacím průkaze),

o)   zvířata nemající očkování osvědčené očkovacím průkazem a zvířata, které nesplní podmínky veterinární prohlídky v místě veřejného vystoupení.

 4. Veřejných vystoupení se neúčastní akvarijní ryby nebo vodní živočichové, eventuálně jejich skupiny, které byly podrobeny jakémukoli dobarvování.

5. K veřejnému vystoupení se nesmí používat zvířata se kterými se nesmí obchodovat, tato jsou uvedena v příloze č.I mezinárodní úmluvy CITES ( dále jen CITES ), resp. v příloze „A“ Nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

6. Zvířata podléhající registraci uvedená v CITES s nimiž je možno obchodovat, je nutno výrazně označit nápisem "CITES podléhá registraci", umístěným viditelně na přepravkách a nabízet je k prodeji pouze s platnými registračními doklady a v souladu s dalšími ustanoveními CITES.  Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristickou činností prováděných se zvířaty

1. V průběhu veřejného vystoupení jsou zvířata umístěna v přepravkách a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je zvíře v případě prodeje předáváno novému chovateli.

2. Každý prodejce, či vystavovatel si přepravky v nichž zvířata vystavuje, nebo nabízí ke směně a prodeji, zajišťuje sám a dbá na to, aby vyhovovaly potřebám zvířat.

3. Přepravky musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku zvířat.

4. Zvířata po umístění na výstavní stoly nejsou nucena k žádné aktivitě, ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby ( předvedení zvířete zájemci, porovnání jedinců, apod. ) se zvířaty manipuluje jejich chovatel, k manipulaci není třeba žádných zvláštních pomůcek, ani zařízení s výjimkou manipulace s akvarijními rybami a vodními živočichy, se kterými v případě potřeby manipuluje chovatel pomocí akvarijních sítěk a chytacích skleněných a plastových zvonů. Každý chovatel je povinen zajistit, aby nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami, se zvířaty, které předvádí. Výjimka je možná pouze při zhoršeném zdravotním stavu zvířete, kdy manipulaci může provádět i veterinární lékař pověřený dozorem na veřejném vystoupení.

5. Při přenášení koček, pokud nejsou použity přepravky (kontejnery) je třeba, aby osoba, která zvíře přenáší, držela kočku v náruči s nenásilnou fixací končetin a pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi. Nelze přenášet kočku držením za kůži nebo jednotlivé části těla.

6. Při manipulaci se psy je při jejich přenášení třeba, aby osoba, která je přenáší, držela psa v náručí s nenásilnou fixací končetin a pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi. Nelze přenášet psy držením za kůži nebo jiné jednotlivé části těla (zejména za uši a ocas). U velkých plemen psů (nad 50 cm kohoutkové výšky) zpravidla k takové manipulaci nedochází.

7. Králíci se při přemisťování se nesmí přenášet drženi pouze za ušní boltce. Po uchopení za kůži na hřbetě je třeba končetiny podložit druhou rukou nebo podložkou. Při přemístění na větší vzdálenost se použije transportní klec.

8. Drůbež se při přemisťování nesmí přenášet držena pouze za končetiny nebo křídla. Po uchopení jednou rukou za křídla a druhou za končetiny se doporučuje, aby je osoba, která je přenáší, přiložila a podepřela bokem svého těla. Při přemístění na větší vzdálenost se použije transportní klec.

9. Holubi se při přemisťování se nesmí přenášet drženi pouze za končetiny nebo křídla. Po uchopení jednou rukou se křídla holuba a jeho končetiny přimknou k zadní části těla a osoba je drží v sevřené ruce. Při přemístění na větší vzdálenost se použije transportní klec.

 10. Krmná zvířata musí během veřejného vystoupení zabezpečeny shodné podmínky jako zvířata ostatní s výjimkou nároku na velikost prostor. Po přepravě budou krmná zvířata přemístěna do chovných nádob s možností napájení a krmení. Zařízení, vybavení a pomůcky pro manipulaci se zvířaty

 1) Zvířata musí být v přepravkách umístěna tak, aby:

 a) si vzájemně nemohla způsobit poranění ( separace agresivních jedinců )

b) nebyla nepřiměřeně stresována ( množství jedinců v přepravce )

c) měla dostatek prostoru pro volný pohyb, jako minimální jsou doporučeny

tyto rozměry přepravek ( v násobcích délky těla zvířete – u želv délky karapaxu, u ostatních plazů a ocasatých obojživelníků v násobcích délky těla bez ocasu):

- pro želvy 3 x 2 x 2 pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30% prostoru navíc

- pro ještěry a hady 2 x 2 x 2 ( terestrické ), 2 x 2 x 3 ( stromové ) pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30% prostoru navíc

- pro obojživelníky 2 x 2 x 2 pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30% prostoru navíc

- hlodavci jsou umístěni v typizovaných, přepravkách pro hlodavce, které splňují tyto minimální rozměry
Druh zvířatMinimální plocha podlahy pro 1 zvíře v cm2Minimální výška v cm
Myš18012
Potkan35018
Křeček18012
Morče, krysa60018
d) drůbež:
Kategorie zvířatPřibližná hmotnost zvířatMinimální výška klece pro jedno zvířeMinimální podlahová plocha klece na jedno zvíře
Kur-malá plemena0,5 kg0,4 m0,16 m2
Kur-střední plemena3 kg0,5 m0,25 m2
Kur-velká plemena4 kg a více0,6 m0,36 m2
Perlička2 kg0,6 m0,36 m2
Krůta6-12 kg1 m1 m2
Kachna-malá plemena1-1,5 kg0,4 m0,16 m2
Kachna-velká plemena2-4 kg0,7 m0,49 m2
Husa4-9 kg1 m1 m2
e) králíci:
Kategorie zvířatPřibližná hmotnost zvířatMinimální výška klece pro jedno zvířeMinimální podlahová plocha klece na jedno zvíře
Zakrslá plemena1,2 kg0,3 m0,14 m2
Malá plemena3 kg0,35 m0,2 m2
Střední plemena4-5 kg0,4 m0,3 m2
Velká plemenanad 6 kg0,4 m0,36 m2
f) holubi:
Kategorie zvířatPřibližná hmotnost zvířatMinimální výška klece pro jedno zvířeMinimální podlahová plocha klece na jedno zvíře
Malá plemena0,5 kg0,25 m0,0625 m2
Středně velká plemena0,5-0,75 kg0,3 m0,09 m2
Velká plemenanad 0,75 kg0,4 m20,16 m2
g) kožešinová zvířata:
Kategorie zvířatPřibližná hmotnost zvířatMinimální výška klece pro jedno zvířeMinimální podlahová plocha klece na jedno zvíře
Norek3 kg0,40 m0,255 m2
Fretka2 kg0,40 m0,255 m2
Faremní liška15 kg0,7 m0,8 m2
Psík mývalovitý18 kg0,7 m0,8 m2
Nutrie5,5 kg0,5 m0,8 m2
Činčila0,5 kg0,21 m0,059 m2
    h) okrasné ptactvo:
Kategorie zvířatMinimální výška klece pro jedno zvířeMinimální podlahová plocha klece na jedno zvíře
Drobní exoti0,25 m0,045 m2
Malí papoušci0,25 m0,0525 m2
Střední papoušci0,30 m0,09 m2
Kanáři0,2 m0,0375 m2
Minimální prostor pro jednotlivé skupiny okrasného ptactva v klecích:

drobní exoti do velikosti rýžovníka šedého                       0,0084 m3 / kus

střední exoti do velikosti rozely pestré                           0,035 m3 / kus          

velcí australští papoušci                                                 0,2 m3 / kus

velcí papoušci do velikosti papouška kakadu                   0,25 m3 / kus

velcí papoušci                                                               0,5 m3 / kus              

i) Minimální prostor pro psy a kočky: velikost přepravního kontejneru musí být taková, aby zvíře mohlo přirozeně stát, snadno se otáčet a bez problémů si lehat a vstávat.j) Ostatní kategorie zájmových druhů zvířat – drobná domácí zvířata musí být umístěny v přepravních klecích nebo boxech   za podmínek vyhovujících biologickým požadavkům jednotlivých druhů.

k) u druhů, které to vyžadují:

- měla možnost úkrytu

- měla vhodný podkladový substrát ( lignocel, rašelina, písek, vlhký molitan, hobliny, seno, atd. )

- měla možnost přidržet se ( upevněné větve pro chameleony, atd. )

-měla možnost lokálního ohřevu ( topnými kameny nebo žárovkou, která musí být instalována s kryta tak, aby se o ni zvířata nemohla popálit )

- byla spolehlivě zajištěna proti úniku

- byla zajištěna odpovídající teplota vody

2) V průběhu výstav a společenských, výstavních a prodejních setkání chovatelů jsou akvarijní ryby a vodní živočichové umístěni ve skleněných nebo plastových akváriích naplněných vodou, pod vzduchovou atmosférou. Na jednodenních akvaristických akcích lze nabízet skupiny ryb i v prodejních sáčcích (čl. o způsobu manipulace se zvířaty) odst. 6) s příslušnou atmosférou - vzduchovou (ryby s přídavným dýchacím orgánem a obojživelníci) či kyslíkovou nebo sáčcích umožňující výměnu plynů stěnou (nelze použít pro ryby s přídavným dýchacím orgánem a u obojživelníků).

3) Akvária pro výstavy a společenská a soutěžní setkání zajišťuje pořadatel. Při prodejních setkáních si prodejci prodejní akvária, v nichž nabízejí akvarijní ryby a vodní živočichy k prodeji nebo směně, zajišťují sami a dbají na to, aby vyhovovala potřebám akvarijních ryb a vodních živočichů.

4) Do každého akvária je vždy zavedeno vzduchování, případně filtrace, a pokud je to vzhledem k vystavovaným akvarijním rybám nebo vodním živočichům potřebné, i vyhřívání. Jestliže se akce koná v klimatizované místnosti, nemusí být v akváriích instalováno vyhřívání. Akvária musí být vybavena veškerou potřebnou technikou, která zajišťuje vhodné životní podmínky pro umístěné druhy akvarijních ryb nebo vodních živočichů (filtrační technika, osvětlení, vyhřívání). Akvária jsou umístěna na stolech nebo vhodných podstavcích.

5) Prodejní sáček je sáček z průhledného plastu s dvojitou stěnou a zaoblenými rohy, naplněný vodou a příslušnou atmosférou - vzduchovou (ryby s přídavným dýchacím orgánem a obojživelníci) či kyslíkovou nebo sáček umožňující výměnu plynů stěnou (nelze použít pro ryby s přídavným dýchacím orgánem a u obojživelníků). Používají se buď jednorázově, nebo opakovaně, s bezpečným zajištěním proti úniku vody.

6) Voda v akváriích při akvaristických akcích pochází z veřejného vodovodního zdroje. Lze použít i vodu z čistých přírodních zdrojů, která je v mnoha případech pro ryby vhodnější.

7) Pro eventuální vystavování mořských ryb se voda připravuje rozpuštěním komerčně dodávaných solí ve vodě upravené reverzní osmózou, nebo demineralizované iontoměniči.

8) K manipulaci s akvarijními rybami se používají akvaristické síťky či lapací skleněné či plastové zvony odpovídajících velikostí. Lapací síťka má tvar obdélníku nebo čtverce, je ušita z jemné syntetické tkaniny. Lapací zvon se používá pouze k odchycení malých rybek nebo rodů ryb, které jsou velmi citlivé na jakýkoli stres. Je skleněný nebo plastový. Jedná se o dvě trubice o různém průměru, spojené v pravém úhlu, delší z nich lze ucpat palcem ruky.

9) Velikost akvária je nutné volit v poměru 1cm délky ryby / 1 litr objemu vody. V případě, že je hustota ryb vyšší, je nutná častější kontrola kvality vody a její častější výměna.

10) Podle tohoto Řádu nikdo nesmí použít pomůcky a součástky, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest nebo snížení pohody zvířat. Není povoleno používat

a) stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny elektronické obojky a obojky které vydávají elektrický impuls,

b) vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování zvířat vyvoláváním negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů,

c) poškozenou výstroj a výcvikové pomůcky, které by mohly zranit zvíře nebo mu působit jiné utrpení,

d) náhodně použité předměty (klacky, hole apod.) nebo drát, provaz apod. k uvazování zvířat. Prostory ve kterých se veřejné vystoupení provádí

 1. Vystavovatel, či prodejce v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí:

a) vybavení pro vykládání zvířat, jeli takové zařízení potřebné

b) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění

2. Zvířata mají k dispozici během veřejného vystoupení krmení (kromě akvarijních ryb a vodních živočichů) a napájení, jenž zajišťuje vystavovatel, či prodejce. U zvířat, kde je vlhkost podmínkou např. u obojživelníků může být použit zvlhčený molitan nebo mech.Přeprava zvířat

1. Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č.4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. Dále pak v souladu s předpisy ES zejména s nařízením rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a Nařízení  č. 1255/97. Přepravu zvířat na veřejné vystoupení a zpět zajišťují vystavovatelé či prodejci.

2. Zvířata se přepravují pouze v přepravkách a dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody, splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

3. V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

4. Vystavovatelé či prodejci jsou povinni dopravit na veřejné vystoupení zvířata bez zjevných příznaků onemocnění a v přenosce zaručující bezpečnou a hygienickou přepravu zamezující týrání zvířat.

5. Během nakládky a vykládky zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

1. Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat veterinární péči o zvířata, včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem.

2. Na veřejném vystoupení je zabezpečen veterinární dozor soukromým veterinárním lékařem, který dohlíží na přejímku zvířat a rovněž poskytuje nezbytnou pomoc a poradenství. 

3. Veterinární lékař je přítomný během přejímky zvířat, a dále bude k dispozici na telefonu tak, aby se na telefonickou výzvu mohl neprodleně dostavit do místa konání veřejného vystoupení. Poučení vystavujících, prodejců

1. Každý prodejce, či vystavovatel je povinen před zahájením burzy se seznámit s Řádem na ochranu zvířat a zavazuje se svým podpisem k dodržování jeho ustanovení.

Poznać

z ustawą o ochronie zwierząt przed okrucieństwemse 

Poznać

z CITES
Poznać

z ustawą o gatunkach zagrożonych